از تاریخ
 تا تاریخ
 
با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاداسلامی و رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان:

دو عنوان کتاب نمایشی در اردبیل رونمایی شدند
با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاداسلامی و رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان:

دو عنوان کتاب نمایشی در اردبیل رونمایی شدند

با برگزاری مراسمی باحضور مدیرکل فرهنگ و ارشاداسلامی و رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان اردبیل،مجموعه نمایشنامه های(هفت تا یک) و (هفت تا دو) در اردبیل رونمایی شدند.

با استقبال روستائیان:

نمایش های «تزه ایکینتی»، «دوشان و کئجی» و «گویدن پیل یاغماز» در روستاهای شهرستان مرزی گرمی اجرا شد
با استقبال روستائیان:

نمایش های «تزه ایکینتی»، «دوشان و کئجی» و «گویدن پیل یاغماز» در روستاهای شهرستان مرزی گرمی اجرا شد

نمایش های «تزه ایکینتی»، «دوشان و کئجی» و «گویدن پیل یاغماز» توسط هنرمندان گروه تئاتر ترمه در روستاهای شهرستان مرزی گرمی اجرا شد.